دانلود
بهمن ١٣٨٨
١   -    ٢
٤ - بهمن
آشنایی با استاد جنیدی-ویرایش شاهنامه
١١ - بهمن
علل پیدایش شاهنامه و انگیزه های فردوسی از سرودن شاهنامه
١٨ - بهمن
مختصری در مورد بزرگمهر و بررسی واژه ها در شاهنامه
٢٥ - بهمن
پهلوانان شاهنامه
دانلود
اسفند ١٣٨٨
٢ - اسفند
سیمای زن و عشق در شاهنامه - جشن سپندار مذگان
٩ - اسفند
پیدایش شاهنامه,سیمای پهلوانان شاهنامه - قصه ی رستم اسفندیار
١٦ - اسفند
بزرگمهر
٢٣ - اسفند
جشن نوروز و ٢٥ اسفند هزاره ی فردوسی و بهرام چوبین
   
همه حقوق این سامانه ازآن بنیاد نیشابور است
All Rights Reserved 2012
Powered Daanaak C.D. Co