دانلود
فروردین ١٣٨٩
١ - فروردین
سخن در باره ی نوروز و پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه
٨ - فروردین
بهرام پورگُشنَسب
١٥ - فروردین
ادامه بهرام پورگُشنَسب (حرکت سپاه ایران به طرف تیسفون)
٢٢ - فروردین
پایان زندگی بهرام پور گشنسب و هفت خوان رستم
٢٩ - فروردین
بررسی واژه ها و ادامه هفت خوان رستم
دانلود
اردیبهشت ١٣٨٩
٥ - اردیبهشت
رمز گشایی اکوان دیو و تاریخ واژه ی دین
١٢ - اردیبهشت
رمز گشایی شاهنامه و ضحاک و مارهای بر دوش او
١   -    ٢
١٩ - اردیبهشت
قیام بزرگ کاوه اهنگر
٢٦ - اردیبهشت
ادامه رمز گشایی شاهنامه و داستان طهمورث
دانلود
خرداد ١٣٨٩
١   -    ٢
٢ - خرداد
داستان طهمورث
٩ - خرداد
دوران بعد از طهمورث
١٦ - خرداد
ایرج و فریدون
٢٣ - خرداد
دنباله داستان ایرج و کین خواهی منوچهر
٣٠ - خرداد
ادامه پسران فریدون (سلم، تور، ایرج ) و کین خواهی
دانلود
تــیــر ١٣٨٩
٦ - تـیـر
جشن تیرگان - داستان آرش و منوچهر
١   -    ٢
١٣ - تـیـر
داستان زال
٢٠ - تـیـر
ادامه داستان زال
٢٧ - تـیـر
داستان زال و رودابه
دانلود
امرداد ١٣٨٩
١   -    ٢
  ٣ -  امرداد
شاهنامه شناسی
١   -    ٢
  ١٠ -  امرداد 
"         "
١   -    ٢
  ١٧ -  امرداد 
"         "
١   -    ٢
  ٢٤ - امرداد 
"         "
١   -    ٢
  ٣١ - امرداد 
"         "
دانلود
شهریور ١٣٨٩
١   -    ٢
٧ - شهریور
شاهنامه شناسی
١   -    ٢
١٤ - شهریور
"         "
١   -    ٢
٢١ - شهریور
"         "
١   -    ٢
٢٨ - شهریور
"         "
دانلود
مــهــر ١٣٨٩
١   -    ٢
٤ - مهر
شاهنامه شناسی
١   -    ٢
١١ - مهر
"         "
١   -    ٢
١٨ - مهر
"         "
١   -    ٢
٢٥ - مهر
"         "
دانلود
آبان ١٣٨٩
١   -    ٢
٢ - آبان
شاهنامه شناسی
١   -    ٢
٩ - آبان
"         "
١   -    ٢
١٦ - آبان
"         "
١   -    ٢
٢٣ - آبان
"         "
١   -    ٢
٣٠ - آبان
آغاز پادشاهی کیخسرو در شاهنامه
دانلود
آذر ١٣٨٩
١   -    ٢
٧ - آذر
دوران پادشاهی کیخسرو
١   -    ٢
١٤ - آذر
"         "
١   -    ٢
٢١ - آذر
"         "
١   -    ٢
٢٨ - آذر
"         "
دانلود
دی ١٣٨٩
١   -    ٢
٥ - دی
پادشاهی کیخسرو
١   -    ٢
١٢ - دی
دوران پادشاهی کیخسرو
١   -    ٢
١٩ - دی
شاهنامه شناسی
١   -    ٢
٢٦ - دی
"         "
دانلود
بهمن ١٣٨٩
١   -    ٢
٣ - بهمن
شاهنامه شناسی
١   -    ٢
١٠ - بهمن
"         "
١   -    ٢
١٧ - بهمن
نبرد پهلوانان
١   -    ٢
٢٤ - بهمن
نبرد پهلوانان ایران و توران
دانلود
اسفند ١٣٨٩
١   -    ٢
١ - اسفند
جنگ ایـران و تـوران
١   -    ٢
٨ - اسفند
نبرد تن به تن کیخسرو با شیده
١   -    ٢
١٥ - اسفند
نبرد کیخسرو با افراسیاب
١   -    ٢
٢٢ - اسفند
داستان کیخسرو
١   -    ٢
٢٩ - اسفند
آیین های سال نو در شاهنامه (ویژه برنامه)
   
همه حقوق این سامانه ازآن بنیاد نیشابور است
All Rights Reserved 2012
Powered Daanaak C.D. Co